top of page

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Filmové filharmonie, z. s., se sídlem Senohrabská 193, 251 67 Pyšely, IČ: 02720582, DIČ: CZ02720582, spisová značka: L 58448 vedená u Městského soudu v Praze, pro prodej vstupenek, a to prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.filmharmonie.cz.

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Filmové filharmonie, z. s., se sídlem Senohrabská 193, 251 67 Pyšely, IČ: 02720582 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího (dále též „smluvní strany“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi nimi prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“) nebo v pokladnách prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.filmharmonie.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky s přechodem do nákupního košíku prodejního systému Colosseum Ticket společnosti Perfect System, s. r. o. (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Prodávající nabízí vstupenky také prostřednictvím webového rozhraní systému Colosseum Ticket společnosti Perfect System, s. r. o. Obchodní podmínky se mohou v některých ohledech lišit od obchodních podmínek prodávajícího. Prodávající doporučuje seznámit se s obchodními podmínkami tohoto prodejce.

1.3 Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obchodními podmínkami.

1.4 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log aj. prodávajícího nebo třetích stran, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7 „Běžná vstupenka“ je vstupenka tištěná v pokladně prodávajícího nebo na prodejním místě. „E-vstupenka“ je vstupenka, kterou kupující obdrží ve formátu PDF po objednání a úhradě prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.8 Kontaktovat Filmovou filharmonii znamená kontaktovat oprávněnou osobu na její konkrétní telefonní číslo či e-mail, je-li známo, nebo na obecný telefon či e-mail, uvedený v sekci Kontakty.

2 UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může kupující vkládat vstupenky do online nákupního košíku a volit způsob platby. Prodávající nabízí různé způsoby platby, respektive vyžaduje od kupujícího různý rozsah registrace (rychlá jednoduchá registrace, plná registrace).

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání a nákupu vstupenek je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání a nákupu vstupenek jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Prodávající může zrušit uživatelský účet nebo omezit přístup k němu, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, a v případě, kdy kupující poruší obchodní podmínky a své povinnosti z kupní smlouvy.

2.4 Běžná provozní doba internetového obchodu je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o vstupenkách. Ceny vstupenek jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v zákonné sazbě, případné vedlejší poplatky či náklady spojené s nákupem vstupenky jsou uvedeny zvlášť. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího, akceptací objednávky ze strany prodávajícího (potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží kupujícím.

3.3 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky v internetovém obchodě. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.4 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky s návrhem na úpravu smluvních podmínek a/nebo s dodatečnými informacemi (e-mailem, telefonicky, písemně).

3.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (prodávající si neúčtuje za tyto služby žádné poplatky).

3.6 Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku.

 

4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu vstupenek dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:

a)         platba předem bankovním převodem z bank na území ČR;

b)         platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetové zabezpečené platební brány (tzv. kartou online);

c)         platba na fakturu se sjednanou splatností (pouze pro podnikatele při splnění podmínek).

4.2 Jednotlivé způsoby platby jsou nabízeny a akceptovány dle aktuální dostupnosti. Kupující respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní a online nákupním košíku.

4.3 Vstupenky si lze rezervovat pomocí webového rozhraní, případně před začátkem koncertu v pokladně v místě konání koncertu.

4.4 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit i již učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní, neúčelné, opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním divákům. Při jakémkoliv předání nebo darování vstupenky komukoliv dalšímu je kupující povinen u e-vstupenek upozornit přebírajícího, že v případě zrušeného představení vrací prodávající peníze výlučně přímo tomu, kdo vstupenky koupil.

4.5 V případě platby bankovním převodem je kupující povinen uhrazovat kupní cenu produktu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6 Případné slevy z ceny vstupenek poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Slevy jsou nabízeny specifickým skupinám kupujících, dále mohou být poskytnuty na základě časově omezených slevových akcí. Typ a výše slevy se tisknou na vstupenku a hledištní personál je oprávněn požádat kupujícího při vstupu do sálu o doložení nároku na slevu, pokud je sleva vázána na prokázání nároku (příslušný věk, členství ve věrnostním programu, vlastnictví oprávnění ve formě příslušného průkazu apod.).

 

5 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je prodávajícím poskytováno v určeném termínu.

5.2 Prodávající nepřijímá zpět zakoupené vstupenky ani je nevyměňuje za jakékoliv jiné vstupenky, ať by důvod požadované výměny nebo vrácení byl jakýkoliv. Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje, které se týkají představení (akce), na které (kterou) si kupuje vstupenku – místo, datum, čas, umístění sedadla v sále, viditelnost z příslušného sedadla, cena, uplatnění slevy – a zvážit, zda si v relevantních případech nesjednat komerční pojištění u třetí strany (obvykle pojišťovny) pro případ nutného storna vstupenky například z důvodu nemoci. Prodávající takové pojištění nezprostředkovává. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.

5.3 Změna programu a obsazení (dále souhrnně „změna představení“) je vyhrazena. Při změně představení zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti pro náhradní představení.

5.4 Při zrušení představení lze žádat o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiné představení až do 14 dnů po původně plánovaném termínu představení od data oznámení o zrušení představení.

 

6 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Prodávající nenese žádnou odpovědnost a záruky za vnímání umělecké hodnoty koncertu kupujícím.

 

7 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

7.2 Kupující souhlasí přijetím obchodních podmínek se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, jméno firmy, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.6 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.7 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 7.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat:

a)         prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b)         prodávajícího nebo zpracovatele o odstranění takto vzniklého stavu včetně případného zrušení uživatelského účtu.

7.8 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

8 ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies ve svém počítači nebo obdobném zařízení. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies v počítači nebo jiném obdobném zařízení kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty odvolat.

 

9 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

9.1 Kupující (dále také „návštěvník“) je povinen dodržovat návštěvní řád ve všech prostorách, ve kterých se pohybuje za účelem akce.

9.2 Návštěvník je vpuštěn do sálu prokázáním se platnou vstupenkou. Dodatečné úpravy vstupenek nejsou umožněny. Padělání vstupenek je trestné. Do hlediště bude vpuštěn ten, který konkrétní e-vstupenku předloží jako první. Při dalším použití této e-vstupenky nebo její kopie nebude vstup povolen bez ohledu na to, kdo ji předloží, nelze-li důvodně prokázat.

9.3 Návštěvník dodržuje pokyny zaměstnanců prodávajícího a pořadatelské služby budovy v místě konání akce. Návštěvník respektuje platný návštěvní řád v místě konání akce.

9.4 Pořadatelská služba budovy je oprávněna provádět při vstupu do sálu bezpečnostní kontrolu včetně kontroly předmětů vnášených do budovy.

9.5 Návštěvník není oprávněn konzumovat potraviny či nápoje v jiných prostorách budovy než k tomu výhradně určených a takto označených.

9.6 Vstupem do koncertního sálu uděluje návštěvník souhlas s tím, že v souvislosti s konáním koncertu v prostorách budovy mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující návštěvníka, které mohou být následně prodávajícím užívány. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží návštěvníkovi odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu návštěvníka.

9.7 Návštěvník je oprávněn obsadit pouze místo určené vstupenkou. Návštěvník je povinen předložit po vyzvání pořadatelskou službou platnou vstupenku. Pokud její předložení odmítne, může být vyzván k opuštění prostor bez jakékoliv náhrady.

9.8 Návštěvník je povinen odložit své svrchní oděvy a rozměrná zavazadla do šatny. V opačném případě mu může být zamezen přístup do sálu.

9.9 Návštěvník dodržuje svým zevnějškem dress code koncertu (společenský oděv, nebo kostým vztahující se tematicky ke koncertu).

9.10 Během koncertu není možný vstup do hlediště. Vstup bude umožněn až na konci skladby dle pokynů pořadatelské služby.

9.11 Pořizování zvukových, obrazových a filmových záznamů je v průběhu koncertu zakázáno. Pořadatel má právo dodržování tohoto zákazu kontrolovat. V případě nedodržení zákazu má pořadatel právo tyto záznamy smazat.

9.12 V koncertních sálech Rudolfina platí zákaz používání elektronických zařízení včetně mobilních telefonů. Návštěvník je povinen tyto přístroje vypnout před vstupem do sálu.

 

10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, www.coi.cz​. Prodejce doporučuje využít linku e-mailové a telefonického podpory prodávajícího nebo další způsoby osobního či písemného jednání s prodávajícím před mimosoudním vyřešením sporu.

10.3 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě potřeby překladu smlouvy pro kupujícího platí v případě sporů výklad smlouvy v českém jazyce.

10.4 Místo neplatného ustanovení obchodních podmínek platí ustanovení, které se mu svým vyzněním nejvíce přibližuje.

 

 

V Praze 13. 10. 2020

bottom of page